Postcards from the Kumbh

Postcards from the Kumbh

A sadhu checks out lensman Shekhar Ghosh's camera.
PHOTO: Shekhar Ghosh
ADVERTISEMENT